Podmienky používania

Používanie webových stránok autocentral.sk

Všeobecné ustanovenia

 1. Platnosť všeobecných podmienok používania a ochrany osobných údajov akceptujú všetci užívatelia a návštevníci webovej stránky jej zvolením, požitím, nákupom v e-shope a pod. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na služby, ktoré poskytuje firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL prostredníctvom svojich webových stránok. firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky používania a ochrany osobných údajov zmeniť podľa vlastného uváženia.
 2. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa nevzťahujú na služby a prvky webových stránok poskytované tretími stranami ako sú napr. sociálne pluginy, reklama, analytické nástroje, odkazy a pod.
 3. Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“, „odoslať“, „kúpiť“, „zaplatiť“ a podobne súhlasí užívateľ s podmienkami používania webových stránok. V prípade zmeny pravidiel používania webových stránok a pravidiel ochrany osobných údajov musí užívateľ ešte raz súhlasiť so zmenou a to kliknútím na príslušné tlačidlo.
 4. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL ponúka na svojej webovej stránke informácie týkajúce sa tovarov a služieb podniku zákazníkom, dodávateľom a uchádzačom o zamestnanie.

Ochrana duševného vlastníctva

 1. Obsah webových stránok vrátane obrazových príloh, textu, značiek, videí, grafiky a pod. je duševným vlastníctvom firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL. Používaním webových stránok nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné ani iné nároky na ich obsah, napr. priemyselné práva, autorské práva, ochranné známky alebo iné. Obsah webových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL meniť, kopírovať, doplňovať alebo použiť iným spôsobom na aký bol určený.
 2. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL ručí za škodu spôsobenú užívateľovi použitím webových stránok len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 3. firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií:
  • Ušlý zisk a následné škody
  • Neočakávané straty a ušlý zisk
  • Ušlé možnosti obchodu
  • Strata good will a strata údajov
 4. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL podnikla všetky potrebné činnosti aby zabezpečila správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na webových stránkach v čase ich poskytnutia.
 5. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako sú napríklad dostupnosť obsahu tretích strán, súbory na stiahnutie, externé odkazy alebo iný obsah použitý priamo alebo nepriamo. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL si vyhradzuje právo na vykonanie zmien uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.
 6. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL nezodpovedá za škody spôsobené neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta užívatelom alebo za zneužitie a stratu identifikačných údajov, za ktorých uchovanie je zodpovedný užívateľ.
 7. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL nepreberá zodpovednosť za obsah externých linkov, ktoré vedú z webových stránok autocentral.sk na iné webové stránky a súbory.

Dostupnosť webových stránok

 1. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL má právo zmeniť alebo zrušiť svoje webové stránky resp. ponuku služieb a tovarov podľa svojho vlastného uváženia. Nárok na používanie alebo udržiavanie webových stránok nie je vymožiteľný a firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL za dostupnosť a údržbu nepreberá zodpovednosť.
 2. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL udržiava webové stránky podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností. Nedáva však záruku, že budú k dispozícii nepretržite alebo že vôbec budú k dispozícii. Tiež neručí za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za spôsobené škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia webových stránok autocentral.sk alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.

Zabezpečenie webových stránok

 1. Webové stránky autocentral.sk môžu sčasti obsahovať SSL certifkáty. SSL certifikáty obsahujú okrem účinného šifrovania dát počas ich prenosu na web server tiež identifikáciu poskytovateľa a autentifikáciu pravosti webových stránok na ochranu pred phishingom.
 2. Užívateľk webových stránok prehlasuje, že sú mu známe Všeobecné ustanovenia SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), prečítal si ich a plne ich akceptoval a bude ich dodržiavať. Firma Autocentral vylučuje ručenie voči užívateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.
 3. Niektoré časti stránok a služby môžu byť prístupné používateľovi až po registrácii. Užívateľ pri registrácii obdrží náhodné heslo alebo si zvolí vlastné heslo, ktoré mu umožní prístup k užívateľskému kontu. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL nepreberá zodpovednosť za nedostatočne silné heslo (napr. „12345“) alebo za stratu a odsudzenie hesla treťou stranou bez zavinenia firmy Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL.
 4. /žívateľ webových stránok je zodpovedný za uschovanie hesla aj iných osobných údajov a za všetky aktivity, ktoré sú spojené s používaním užívateľského účtu. Neoprávnené použitie účtu alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti musia byť ihneď nahlásené firme Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL. Zneužitie prístupových údajov alebo ich poskytnutie tretej strane zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.
 5. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL si vyhradzuje právo schváliť alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu, či prihlásenie k odberu. Má tiež právo bez udania dôvodov odstrániť akékoľvek užívateľské konto.
 6. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL nezodpovedá za obsah, ktorý obsahuje škodlivé a/alebo rušiace znaky ako napr. vírusy, manipulované a „skryté” súbory (napr. obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), trójske kone, červy alebo boty a iné, ktoré sa môžu nachádzať na webových stránkach a môžu spôsobiť škodu užívateľovi. Firma Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL sa zaväzuje vyvinúť najväčšie možné úsilie v rámci svojich možností aby takýmto škodám predišla.
 7. Elektropnické útoky akéhokoľvek druhy na webové stránky alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.